Privacy Statement PNDB

Privacy Statement Provinciale Noord-Brabantse Dambond

1. Introductie

De Provinciale Noord-Brabantse Dambond (“PNDB”) is de beheerder van de website https://www.pndb.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de PNDB persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de PNDB.
De PNDB zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De PNDB voldoet aan de van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de PNDB worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens worden door de PNDB verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de PNDB ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van de PNDB ( beschikbaar via de website) dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit ( naam, geslacht en geboortedatum) en contactgegevens ( zoals e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens). De PNDB verzamelt persoonsgegevens met betrekking tot de door de dammers behaalde prestaties zoals rating en wedstrijdresultaten.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De PNDB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van de doelstellingen van de PNDB, inclusief maar niet beperkt tot – het promoten van de damsport;
  – het organiseren van damwedstrijden;
  – het bijhouden van uitslagen en standen;
  – het faciliteren en bevorderen van deelname aan damwedstrijden;
 • Het bijhouden van een ledenadministratie;
 • Het verstrekken en verzenden van informatie en/of het doen van aanbiedingen;
 • Het verlenen van diensten, dan wel het ontplooien van activiteiten;
 • Het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten, junioren, vrouwen en senioren;
 • Het doen van relatiebeheer;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgeld;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de landelijke dambond (KNDB) en de besturen van bij de PNDB aangesloten verenigingen, enerzijds om aan de verplichtingen ten opzichte van de KNDB en aangesloten verenigingen te voldoen en anderzijds om het KNDB aangesloten verenigingen mogelijk te maken om wedstrijden voor de leden te organiseren. Daarnaast publiceert de PNDB de wedstrijduitslagen van de relevante dammers op de websites pndb.nl en toernooibase.kndb.nl en op de eigen pagina’s op social media.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De PNDB neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Rechten van betrokkenen

In beginsel zijn de activiteiten van de PNDB openbaar. Het staat daarbij iedere aanwezige vrij om beeldmateriaal of geluidsopnamen te maken. Verder worden uitslagen, partijnotaties en/of partijfragmenten ter beschikking gesteld.
Voor zover het publicatie op de website of een social media pagina van de PNDB betreft kunnen betrokkenen met een redelijk belang een verzoek indienen om hun gegevens te anonimiseren. De PNDB zal zo’n verzoek altijd binnen de wettelijke termijn in behandeling nemen. De betrokkene krijgt binnen de wettelijke termijn te horen wat de PNDB heeft besloten met betrekking tot het verzoek.

7. Verwijzing naar andere websites

De website van de PNDB kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere organisaties bevatten. De PNDB is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere organisaties. De PNDB raadt u aan om het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.
De advertenties op de website van de PNDB kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De PNDB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

8. Wijzigen van het privacy beleid

Het bestuur van de PNDB behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggestie met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bestuur van de PNDB.

10. In werking treding

Dit privacy statement is geldig vanaf 25 mei 2018.